Pávai István honlapja

kötetekben, folyóiratokban, elektronikus médiában megjelent

könyvfejezetek, tanulmányok, szakcikkek, recenziók, bibliográfiák, diszkográfiák


2018

A Székelyföld népi tánczene szempontú táji tagolódása (500 hangzó példával a DVD-mellékleten)

In: Székely népzene és néptánc. Énlaka-konferenciák V. Szerkesztette Pávai István – Sófalvi Emese

Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018


2017

 

A siculicidium költészeti emlékei verses kéziratokban, a népies irodalomban és a néphagyományban
Doromb. Közköltészeti tanulmányok 5. Szerkesztő: Csörsz Rumen István. Reciti, Budapest, 2017. 123–178.

 

A régi székely népzene a mai székely köztudatban

III. Kárpát-Haza Magyar Konferencia ls Üzletember Fórum, Jászberény, 2016. július 21–23.

Szerkesztette Papp Imre és Péterbencze Anikó. Jászberény, Csángó Fesztivál Alapítvány, 2017. 50–54.


2016

 

Találkozásaim Kallós Zoltánnal

In: Emlékkönyv Kallós Zoltán 90. születésnapjára. Csángó Fesztivál Alapítvány, Jászberény, 2016


Kapcsolódásaim a Sóvidék népzenéjéhez

Folkmagazin 2016/5. 36–39.


Új könyv a népi hangszerek történetéről és tipológiájáról

Recenzió Brauer-Benke József A ​népi hangszerek története és tipológiája c. kötetéről.

MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2014

Folkmagazin 2016/1. 20–21.


2015

 

19. századi zenés-táncos adatok Havasalföldről és a Székelyföldről

In: Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu: Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 2015. 787–793.

 

A népdaloktól a genfi zsoltárokig. Balla Péter népzenei és egyházzenei munkássága

Néprajzi Értesítő, 2014. 99–114. Társszerző: Pálóczy Krisztina

 

De unde provine fenomenul táncház?

In: Könczei Csongor (szerk.): Coregrafia şi etnocoreologia maghiară în mileniul trei II.

Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj-Napoca, 2015. 149–159.

 

Találkozásom Magyarózd népzenéjével

Folkmagazin, 2015/5. 3–4.


2014

 

A táncház forrásvidéke

In: Az erdélyi magyar táncművészet az ezredfordulón II. Szerkesztette Könczei Csongor. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2014. 141–150.


2013

 

Gyűjtési módok Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig

In: Fekete Réka – Ferencz Csaba: Forrásvidéken. Beszélgetések erdélyi adatközlőkkel

ARTprinter Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2013. 7–13.

 

Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete

In: Zenei Művelődésünk a változó régióban. Szerkesztette Angi István és Csákány Csilla

Erdélyi Múzeum Egysesület, Kolozsvár, 2013. 153–165.

Recenzió

 

Szabó Csaba népzenekutatói munkássága
In: Üvegszilánkok között: Szabó Csaba emlékkönyv. Szerkesztette Ittzés Mihály és Szabó Péter
Cellissimo Zeneművészeti Bt. – Szabó Csaba Nemzetközi Társaság, Budapest, 2013. 261–304.

 

A Csángómagyar daloskönyv születése

In: Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988

Hasonmás kiadás. Hagyományok Háza, Budapest, 2013

 

Györfi Erzsébet

Művelődés, 1993/5. 6.

Magyar Közművelődési Egyesület 2013. évi Kacsó András-díjának átadása alkalmából elhangzott laudáció szövege.


2012

 

A népi tánczene kistáji tagolódása Erdélyben
In: Magyar Népzenei Antológia. Digitális összkiadás. DVD-ROM. Főszerkesztő: Richter Pál. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont – FolkEurópa Kiadó, Budapest, 2012

 

Kodály marosszéki dallamai

A Magyar Kodály Társaság Hírei. XXXIV. évf., 2012/3. 6–9.

 

Szenik Ilona 85 éves

Folkmagazin, XIX. évfolyam, 2012/6. 40–41.

 

Táncház a néphagyományban

Folkmagazin, XIX. évfolyam, 2012/2. 14–17.

Hivatkozások


2011

 

A népzenei Pátria-felvételek rövid története

Honismeret, 2011/5. 60–64.

 

Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete

In: Hagyomány – Örökség – Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében

Szerk.: Diószegi László – Juhász Katalin. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2011. 23–32.

Megrendelés


2010

 

19. századi havasalföldi és székelyföldi adatok a magyar tánckultúráról

In: Hagyomány és korszrűség a néptánckutatásban. Pesovár Ernő emlékezete

Szerkesztette: Felföldi László – Müller Anita. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2010. 177–186.

 

A folklorista Vikár Béla I–VI.

Folkmagazin, 2010. 1/14–15, 2/14–15, 3/30–31, 4/30–31, 5/28–29, 6/28–29.

 

Gontolatok az erdélyi folklorizmusról egy évforduló kapcsán

In: Fekete Réka: Táncbeszéd. Beszélgetőkönyv a Háromszék Táncegyüttes első húsz évéről

Háromszék Táncegyüttes, Sepsiszentgyörgy, 2010. 11–12.


2009

 

Richter Pál, Pávai István, Mórocz András

Folk Music Archives on the Way of Becoming Public

Revista de Etnografie şi Folclor – Journal of Ethnography and Folklore, New Series 1–2. , p. 49–52, Bucureşti, 2009

Társszerzők:Richter Pál, Mórocz András

Hivatkozások

 

Kodály Zoltán és Vikár Béla

A Magyar Kodály Társaság Hírei. XXXI. évf., 2009/5. 12–15.

 

Lajtha László, a zenefolklorista

Folkmagazin, XVI. évf., 2009/1. 16–17; 2009/2. 18–19; 2009/3. 16–17; 2009/4 16–17; 2009/5. 34–35; 2009/6. 40–41.

 

Gondolatok Józsa Judit Magyar táncok című tárlata elé

In: Józsa Judit: Magyar táncok. Szerzői kiadás, Budapest, 2009: 4-5.


2008

 

Magyar népzene

In: A magyar történlem és kultúra 1000 éve. CD-ROM. A Nemzeti Kulturális Örökség Oktatási E-Könyvtára Szerkesztősége

Felelős szerkesztő: Barna Gábor. Tartalom és DVD megjelenítés: Poszt-Art Bt. – Bar-So Kft. Cégcsoport, Szeged, 2007–2008

 

Zoltán Kodály Researcher of Folk Music

Exhibition of Photographs and Documents in the Hungaran Heritage House, September 13, 2007—February 1, 2008

Hungaran Heritage, Volume 8, European Folklore Institute, Budapest, 2008. 92–93.


2007

 

Kodály Zoltán és a magyar múzeumok

Magyar Múzeumok, 2007/4. 3–6.

 

Bartók Béla, a népzenekutató 1–6.

Folkmagazin, 2007. 1. sz. 18–19, 2. sz. 24–25, 3. sz. 20–21, 4. sz. 18–19, 5. sz. 14–15, 6. sz. 14–15.

 

Búcsú Vargyas Lajostól

Muzsika, 50. évf.,2007/12. 28.

Hivatkozások


2006

Erdély a magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás tájszemléletében

Zenetudományi Dolgozatok 2004–2005. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2006. 193–216.

Recenzió - Hivatkozások

 

Bartók a Néprajzi Múzeumban

Magyar Múzeumok, 2006/1. 4–8.

Hivatkozások

 

État de la recherche sur la musique et la danse populaire

Hongrie – Magyarország. Aux source de l’ethnographie. Ethnologie française, 2006/2. 261–272.

Co-auteur: László Felföldi

 

Kulcsár Ferenc és a Nagyenyed vidéki népzene

In: Pávai István (szerk.): Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája. Hagyományok Háza, Budapest, 2006. HH CD 004 jelzetű CD-lemez kísérő-füzete 3–10.

 

A moldvai csángók bibliográfiája

Összeállította Ilyés Sándor. Szerkesztette Ilyés Sándor, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos

Anyagát gyűjtötte: Meinolf Arens, Agnieszka Barszczewska, Chris Davis, Marius Diaconescu, Hála József,

Halász Péter, Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt, Lajos Veronika, K. Lengyel Zsolt, Lőrinczi Marinella, Papp József András,

Pávai István, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Tompa Ferenc, Udvardy Frigyes, Vincze Gábor

Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006


2005

 

A Cserebogár-nóta népköltészeti és népzenei vonatkozásai

In: Folklór a magyar művelődéstörténetben. Folklór és irodalom. Szerkesztette Szemerkényi Ágnes

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 288–303.

Hivatkozások

 

Muzyka ludowa i badanie folkloru na Wêgrzech [Népzene és népzenekutatás Magyarországon].

Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" (Lublin), 2005/59. 18–19. Lengyelre fordította:  Laurinyetz Imre

 

Magyar identitástudat Moldvában

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 9–97.

 

Zenés-táncos hiedelmek Moldvában

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 98–121.

Hivatkozások

 

Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 122–161.

Hivatkozások

 

A magyar népzene moldvai dialektusa

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 162–180.

 

Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 180–186.

Harmadik közlés: Háromszék, 2005. július 29. 3–4.

(Újraközlés az előző alapján Seres András születésének hetvenedik évfordulója alkalmából.) Első közlést lásd 1993-nál.

Hivatkozások

 

A moldvai magyarok történetének vázlatos kronológiája

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 187–191.

Hivatkozások

 

Moldvai magyar folklór hangzó kiadványokon

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 192–207.

 

Sárosi Bálint műveinek bibliográfiája

Magyar Zene 2005/4. 369–374. (140 tétel)

 

Kalotaszeg és a bogártelki zenészek

In: Pávai István (szerk.): Kalotaszegi népzene. A bogártelki Cilika-banda. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. HH CD 003 jelzetű CD-lemez kísérő-füzete 2–7.


Kallós Zoltán és a moldvai magyar vallásos folklór

In: Pávai István (szerk.): Uram, irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Fonó Records, Budapest, 2005. FA-223-2 jelzetű CD-lemez kísérőfüzete 2–26.

Hivatkozások

 

A moldvai magyarok történeténetének vázlatos kronológiája

In: Pávai István (szerk.): Uram, irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Fonó Records, Budapest, 2005. FA-223-2 jelzetű CD-lemez kísérőfüzete 2–26.

Hivatkozások

 

Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene- és néptánckutatás szemléletében

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára

Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005. 15–47.

Recenzió - Hivatkozások


2003

 

Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban

Zenetudományi Dolgozatok 2003 II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára

MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2003. 469–486.


2002

 

The Folk Music of the Moldavian Hungarians

Hungarian Heritage, Budapest, European Folklore Institute, 2002/1–2. 42–48.

English Abstract 


2001

 

A táncház forrásvidéke

In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 7–16.


Az erdélyi táncházmozgalom születése

In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 17–26.

 

Barozda-történet

In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 33–66.

 

Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra

In: Pátria. Magyar népzenei gramofonfelvételek. CD-ROM 1–3. Szerkesztő: Sebő Ferenc

Nyersanyag előkészítés [hangfelvételek és kottás támlapok]: Pálóczy Krisztina és Pávai István

Fonó Records, Budapest, 2001. FA-500-3

Hivatkozások

 

Az informatika és a kultúra találkozása, avagy hogyan került Kodály és a népdalok az internetre

In: Együtt az információs társadalomban.  A VII. Országos Neumann Kongresszus előadásai, Eger, 2000. június 21-23.
Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság, Budapest, 2001

Társszerzők: Juhász Zoltán, Surján László, Treer Zoltán


2000

 

Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában

In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István
Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 161–185.

Hivatkozások

 

Gondolatok egy néptánczenei rend kialakításáról

In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István

Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 186–194.

 

Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében

In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István

Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 363–378.

Hivatkozások

 

Népzenei Gyűjtemény

In: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Főszerkesztő: Fejős Zoltán

Néprajzi Múzeum. Budapest, 2000. 814–851.

Hivatkozások

 

Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén

In: "A Homoród füzes partján...". Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Szerkesztette: Cseke Péter – Hála József

Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2000. 287–301.

Hivatkozások 


1999

 

A népi és a nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei vetülete Erdélyben

In: Népzenei Tanulmányok. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1999. 142–160.

 

A népi és a nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei aspektusa Erdélyben

Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (1995–1998), Szombathely, 1999. 97–113.

 

Etnonimek a moldvai magyar anyanyelvű katolikusok megnevezésére

In: Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999. 69–82.

English Abstract - Hivatkozások

 

Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában

Zenetudományi Dolgozatok 1999, MTA Zenetudományi Intézet Budapest, 1999. 53–74.

Hivatkozások

 

Hagyományőrző Műhely és Martin Médiatár a Corvin téren

Folkmagazin, 1999/2. 9.

 

Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje

Folkmagazin, 1999/1. 32–33.


1998

 

Interethnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens

Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Ungarn – Österreich

Interne Broschüre des Institutes für Musikethnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst is Graz. 1998. 23–34.

Hivatkozások

 

Szempontok egy néptánczenei rend kialakításához

Zenetudományi Dolgozatok 1997–1998. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1998. 223–230.


1997

 

A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában

Néprajzi Értesítő, 1997. 109–126.

Hivatkozások

 

Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében

Zenetudományi Dolgozatok 1995-1996, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1997. 295–320.

Hivatkozások


1996

 

Vallási és etnikai identitás konfliktusai a moldvai magyaroknál

Néprajzi Értesítő, 1996. 7–28.

Hivatkozások

 

Kis-Küküllő vidéki magyar népzene

Honismeret, 1996/2. 74–77. A Muzică populară din valea Târnavelor [Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás], Bukarest, Electrecord, EPE 03468 hanglemez, [1989] utólag megjelent ismertetője.

Hivatkozások

 

A néprajzi adatbázis-építés akadályai

Néprajzi Hírek, 1996/1–4. 86–89.

Hivatkozások


1995

 

A moldvai magyarok megnevezései

Regio. Kisebbségi Szemle 6, 1995/4. 149–164.

English Abstract - Hivatkozások

 

A moldvai dialektus

A Magyar Kodály Társaság Hírei. XVII. évf., 1995. 20–23.

 

Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében

Rom Som, 1995/4. 88–98.

Hivatkozások

 

Népdalaink és népzenénk megmentéséért

Néprajzi Hírek (ISSN: 0133-8021) 24. évf., 1995/1-4. 98-99.

Társszerző: Császár Attila, Vargyas Lajos


1994

 

Zenés–táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál

Néprajzi Látóhatár, 1994/1. 171–187.

Hivatkozások

 

Márta Virágvölgyi: Young Men's Dances from Kalotaszeg

Essays on Folk Music. Instrumental Folk Music Sample Collection (recenzió)

Budapest, 1993. pp. 116, 37 music pieces, 9 photographs, 1 map. Acta Ethnographica, Volume 39. p. 231.

Published by the Hungarian Institute for Culture

Angol nyelvenMagyar nyelven


 1993

 

A moldvai magyarok történetének kronológiája

Istoria cronologică a maghiarilor din Moldova

Chronological History of the Hungarians from Moldavia

1. közlés in: Uram, irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok.

Kallós Zoltán gyűjtése. Szerkesztette, a kísérőfüzetet összeállította Pávai István

Pentaton, ST-CS 0309 bakelit lemez, Marosvásárhely, 1993

2. közlés in: "Nem engedi Isten, hogy elveszejszenek". Moldvai magyar életképek. Vallásos és világi népi szövegek. Szerkesztő: Kallós Zoltán. Kolozsvár, Gloria, 1993

Hivatkozások

 

Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében

Néprajzi Látóhatár, 1993/4. 1–20.

Hivatkozások

 

Kodály Zoltán és a magyar néptánc

Művelődés, 1993/2. 31–32.

 

Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése

Néprajzi Hírek 22. 1993/3–4. 104–107.

Hivatkozások


1992

 

Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra

Magyar Zene, 1992/2. 138–140.

Hivatkozások

 

Etnikum, tánc és zene Erdélyben

Acta, 1992/3–4. 9–11.


1991 

 

Sfîntul Nicolae

Gazeta de Mureş, 1991/5. 7.


1990

Morkoláb, markoláb, sőt markaláb

Népújság, 1990. november 30.


1989

 

Tánckísérő hangszerek

Igaz Szó, 1989/1. 73–79.


1984

A Marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatai

In: Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések. Szerkesztette László Ferenc, Bukarest, 1984. 69–87.

Hivatkozások 

 

Közös elemek a néptáncban

Eredeti cím: A tánc nemzetközi nyelve, amit a cenzúra változtatott a fentire.

Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve, 1984. 54–55.

 

Zenetudományi Írások 1983 (recenzió)

Utunk, 1984/8. 1, 4.


1983

 

Lajtha László

Művelődés, 1983/6. 31–32.

 

Változatok Farkas Pál dalaihoz

Ethnographia, 1983/4. 594–599.

Hivatkozások


1981

 

Néptáncaink történeti rétegei 2.

Táncház rovat. Ifjúmunkás, 1981/9. 5.

 

Néptáncaink történeti rétegei 1.

Táncház rovat. Ifjúmunkás, 1981/8. 5.

 

Csíki táncház a '30-as években

Hargita, 1981. március 19.


1982

 

Egy kvintváltó dallam átalakulásai

Ethnographia 1982/4. 554–560.

Hivatkozások


1980

 

Népi harmóniavilág 3.

Művelődés, 1980/2. 27–28.

 

Népi harmóniavilág 2.

Művelődés, 1980/1. 25–26.


1979

 

Népi harmóniavilág 1.

Művelődés 1979/12. 25–26.

Hivatkozások


1977

 

Tánc és zene

Művelődés 1977/11. 12–13.

 

Egy népdal átalakulása a Sóvidéken

Művelődés 1977/1. 57–59.

Hivatkozások


1976

Leírás és értelmezés

Művelődés 1976/1. 48.