Pávai István honlapja

Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje

(1). kiadás:

Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993 (430 oldal)


 

 

(2). kiadás:

Budapest,  Planétás, 1998 (430 oldal)

 

 

Tartalom - Recenzió

 


Hivatkozások erre a műre

2013

 • Paksa Katalin: "Ugrós" karakterű néptáncok zenéje Erdélyben. In: Zenei művelődésünk a változó régióban. Szerkesztette Angi István és Csákány Csilla. Erdélyi Múzeum Egysesület, Kolozsvár, 2013. 6579: (2) 77–78.
 • Boros-Konrád Erzsébet: Birtalan József – Széki rapszódia. In: Zenei Művelődésünk a változó régióban. Szerkesztette Angi István és Csákány Csilla. Erdélyi Múzeum Egysesület, Kolozsvár, 2013. 122–152: (1) 125–126, 151.

 

2012

 • Könczei, Csongor: On the Social and Cultural Network of the Gypsy Musicians of Kalotaszeg.

  The Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, 2012: (1) 22, 58.

 • Pálóczy, Krisztina: "Egzotikus" hangszerek és zene Magyarországon : magyar kutatók a Kárpát-medencén túl. "Exotic" instruments and music in Hungary : Hungarian researchers beyond the Carpathian Basin. ISBN:978-951-39-4670-8, University of Jyväskylä, 2012: (1) 133, 241; (2) 133, 241. 

2011

 • Domokos Mária (szerk.): A Magyar Népzene Tára XI. Népdaltípusok 6. Budapest, Balassi Kiadó, 2011: 1221.
 • Könczei, Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. Babeş – Bolyai Tudomány Egyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2011: (1)16, 56.
 • Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Mérték Kiadó, Budapest, 2011: 399.
 • Magyar néprajz nyolc kötetben. Táj, nép, történelem I.1. Főszerkesztő: Paládi-Kovács Attila. Szerkesztő:Flórián Mária. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011: (1) 989.
 • Paksa Katalin (szerk.): A Magyar Népzene Tára XII. Népdaltípusok 7. Budapest, Balassi Kiadó, 2011: 1176.

2010

 • Barvich Iván: A tamburabrácsa. Budapest, Hagyományok Háza, 2010: 145.
 • Borsi Ferenc: A hagyományos citerajáték kezdőknek és haladóknak. Budapest, Hagyományok Háza, 2010: (1) 163.
 • Horváth Gyula: Koboziskola: Hagyományos moldvai tánckíséret kobozzal Antim Ioan és Gyöngyös György játéka alapján. Szerkesztette és a bevezetőt írta Németh László. Budapest, Hagyományok Háza, 2010: 11.
 • Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. Népzenetörténeti áttekintés. Music of ugrós dances. Ethnimusicological review. Budapest, Zenetudományi Intézet – LHarmattan, 2010: (1) 115, 130, 150–151, 188, 190, 201, 281, 299–300, 365; (2) 281.
 • Stuber György: Moldvai csángómagyar „síposok”. Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973−2010. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2010: (1) 96, 212, 241, 245, 250, 344.

2009

 • Almási István: Egy erdélyi népdal a hagyományban és a folklorizmusban. In: Almási István: A népzene jegyében. Válogatott írások. Kolozsvár, Az Európai Tanulmányok Alapítvány Kiadója. 2009. 192–204: (1) 196.
 • Pálóczy Krisztina: Hagyomány és divat a falusi rézfúvós zenekarok működésében. In: Folklór és zene. szerkesztette Szemerkényi Ágnes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009: 344–365: 364.
 • Könczei Csongor: A magyar népzenekutatás falusi cigánymuzsikusa.  Korunk, 2009, május. 27. lábjegyzet
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 3. átdolgozott, CD-ROM melléklettel bővített kiadás. Budapest, Hagyományok Háza, 2009: (1) 40, 60, 87, 110.

 • Józsa Judit: Magyar táncok. Szerzői kiadás, Budapest, 2009: (1) 66.

2008

 • Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzenei hagyomány.  Budapest, Balassi Kiadó, 2008: 39
 • Szabó Attila: Adatok a felső-maros-menti hangszeres magyar népzenéhez. Csiszár Aladár dallamanyagának és játékstílusának vizsgálata. Néprajzi Látóhatár, 2008/1. 53–90: 59.
 • Heit Lóránd Levente: Rövid antológia Szászcsávásról és a csávási zenészekről. Néprajzi Látóhatár, 2008/1. 91–99: 98.
 • Nagy Zsolt – Havasréti Pál: Ördöngösfüzesi népzene. Budapest, Hagyományok Háza, 2008: 16.

2007

 • Könczei Csongor: A kalotaszegi cigánymuzsikusok táncalkotó és -alakító szerepének vizsgálatáról. Szempontok az erdélyi hagyományőrző cigányzenészek tánctudásának kutatásához. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15.  Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Szerkeztette Ilyés Sándor és Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007.191–201: 193.
 • Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc: Az erdélyi cigányság kutatása. Válogatott bibliográfia. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15.   Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Szerkeztette Ilyés Sándor és Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007. 203–234: 224.

2005

 • Agócs Gergely: Ördöngős muzsikusok a Felföld hagyományos zenei kultúrájában. Gömörország, 2005/1. 12–27.
 • Lipták Dániel: Muzică instrumentală cordofonă de joc la românii din Aletea [Az eleki románok vonószenéje]. Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor. Giula, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2005. 14–31: 30, 31.

2004

 • Agócs Gergely: Ördöngős muzsikusok a Felföld hagyományos zenei kultúrájában. In: Az idő rostájában II. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Szerk.: Andrásfalvy Bertalan – Nagy Ilona – Domokos Mária. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 79–118:  117.
 • Könczei Csongor: Generáció- és stílusváltás a kalotaszegi cigányzenész családoknál. In: Könczei Ádám – Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004. 55–64: 56, 59.
 • Könczei Csongor: "Táncoló muzsikusok". A zenei és táncbeli improvizálások összefüggéseiről. In: Könczei Ádám – Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004. 70–76: 70.
 • Okos Tibor: A hangszeres magyar népzenéről. Budapest, Flaccus Kiadó, 2004: 121, 128–130, 134–136, 141.

2003

 • Szilágyi Dániel: "Akik mindig a más kedvéért muzsikáltak". In: Mi leszünk a jövő kultúrakutatói? Öndefiníció az új évezred küszöbén. A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája. Domaszék, 2001. szeptember 27–30. Tanulmánykötet. Szerkesztette: Schobolocher Judit. Fiatal Kultúrakutatók Szervezete, Budapest, 2003. 215–243: 215–216, 242.

2002

 • Angi István: Az erdélyi magyar zenetudomány multjáról, jövőjéről. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről I. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002: 105, 110, 116.
 • Brauer-Benke József: A koloni lakodalom. Valóság, 2002/8. http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=43&lap=2
 • Domokos Mária: The Character of the Csángó Folk Song and the History of Its Research. In: Hungarian Csángós in Moldavia. Edited by Diószegi László. Teleki László Foundation – Pro Minoritate Foundation, Budapest, 2002. 149–162: 159, 162.
 • Halász Péter: Bokrétába kötögettem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet, Budapest, 2002: 42, 43, 415.
 • Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről I. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 119–170: 132–134, 141, 163.
 • Lükő Gábor: A moldvai csángók. A csángók kapcsolata az erdélyi magyarsággal. Lükő Gábor művei 2. Táton Kiadó, Budapest, 2002: 135, 314.
 • Nagy Iván: A csallóközi dudáshagyomány. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2002: 21, 209.
 • Pálfy Gyula (szerkesztette): Néptánc kislexikon. Budapest, 2002.
 • Pozsony Ferenc: Ceangăii din Moldova. Cluj, 2002: 7, 88, 89, 90, 138.
 • Stuber György: Moldvai "síposok". Etnofon ER-CD 053 audio CD kísérő tanulmánya. Budapest, 2002.
 • Stuber György: Moldvai csángó dudások ("síposok, csimpolyosok") II. Folkmagazin, 2002/1. 51–53: 51.

2001

 • Agócs Gergely: A mesterség elsajátításának társadalmi intézménye a cigányzenészek körében (Szlovákiai magyar példák). Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2001/1. 151–166: 162, 166.
 • Balogh Sándor: Moldvai magyar hangszeres dallamok. Budapest, 2001: 174.
 • Bolya Mátyás: Kobozjáték a mai táncházas gyakorlatban. In: Balogh Sándor 2001: 124-159. 137.
 • Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Hatodik kiadás. Budapest, Fekete Sas Kiadó, 2001: 542.
 • Éri Péter: Adalékok a duda történeti névanyagának kérdéséhez a XV–XVIII. századi szótárirodalom tükrében. In: A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerkesztette Agócs Gergely.  251–265. Budapest, Planétás, 2001: 261, 264.
 • Kozák József: A duda a Kárpát-medence népeinek hangszeres zenéjében. In: A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerkesztette Agócs Gergely. 373–420. Budapest, Planétás, 2001: 399, 419.
 • Kürti, László: The Remote Borderland: Transylvania in the Hungarian Imagination. Albany, State University of New York Press, 2001. 238 p. ISBN 0-7914-5023-6: (1) 238.
 • Nagy Réka, Terbócs Attila: Magyar Néprajzi bibliográfia. Bibliography of Hungarian Ethnography 1997-1998. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001: (2) 177 (2215. tétel)
 • Sipos János: Egy most felfedezett belső-mongóliai kvintváltó stílus és magyar vonatkozásai. Ethnographia, 2001/1–2. 1–78: 58, 77.
 • Stuber György: Moldvai csángó dudások ("síposok, csimpolyosok") I. Folkmagazin, 2001/4. 43–46: 45, 46.
 • Tamás Margit: Táncalkalmak, táncszokások, táncrend Lövétén. Budapest, Püski, 2001: 49, 52, 53, 114.
 • Tobak Ferenc: "Fújják és táncolnak utána". Siposok – csimpolyosok Moldvában. In: A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerkesztette Agócs Gergely. Budapest, Planétás, 2001. 477–488: 478, 485, 487, 488.
 • Vargyas Lajos: A duda hatása a magyar népi tánczenére. In: A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerkesztette Agócs Gergely.  Budapest, Planétás, 2001. 267–318: 297.

2000

 • Brauer Benke József: A rodopei duda. Néprajzi Látóhatár. 2000/1–2. 181–191: 181, 191.
 • Kürti László: The Way of the Táltos: A Critical Reassessment of a Religious-Magical Specialist. Studia Mythologica Slavica III. 2000. 89–114: (1) 93, 94, 111.

1999

 • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. 1999: 233, 238, 239. 240.
 • Richter Pál: Close Relationships between Pieces in Ioannes Caioni’s Manuscrips and Folk Music. In: Musik im Umbruch. Kulturelle Identität und geseltschaftlicher Wandel in Südesteuropa. New Coutries, Old Sounds? Cultural Identity and Social Change in Southeastern Europe. Herausgeber / Editor: Bruno B. Reuer. München, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 1999. 353–367: 355, 367.
 • Richter Pál: Kvint- és oktávpárhuzamok a 17. századi orgonakíséretes kéziratokban. Zenetudományi Dolgozatok 1999. Budapest, MTA Zenetudományi Intézete, 1999. 239–256: 252, 255.
 • Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. 1998: 157, 225.
 • Lukács László:  Gegenwart und Zukunft des ungarischen Volkes im Schatten der Prophezeiung von Johann Gottfried Herder. Ungarn-Jahrbuch Band 24, Jahrgang 1998-1999. 345–351: 351.
1998
 • Csajághy György: A magyar népzene bölcsője: Kelet. A magyar népzene és néhány általánosan ismert népi hangszer keleti párhuzama, eredete (őstörténeti vonatkozások tükrében). Budapest, Alexandra, 1998: 255.
 • Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Budapest, Planétás, 1998: 454.
 • Olsvai Imre: Zene. In: A magyar folklór. Szerkesztette: Voigt Vilmos. Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 505–539: 506, 514, 527, 534, 538, 539.
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 2. átdolgozott, bővített kiadás. Budapest, Planétás Kiadó, 1998: 87, 110.

 • Sipos János: Újabb adatok a kvintváltás eurázsiai elterjedéséhez. Néprajzi Látóhatár. 1998/1–2. 1–57: 8, 16, 22.

1997

 • Paksa Katalin (szerkesztette): A Magyar Népzene Tára X. Népdaltípusok 5. Budapest, 1997. (1): 34, 64, 404, 441, 474, 475, 478, 513, 1018, 1024, 1025, 1041, 1050, 1054, 1164, 1168.
 • Pálfy Gyula (szerkesztette): Néptánc kislexikon. Budapest, 1997: 225.
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 2. átdolgozott, bővített kiadás. Budapest, Planétás, 1997: 60, 87, 95, 110, 122.

1996

 • Almási István: Egy erdélyi népdal a hagyományban és a folklorizmusban. Ethnographia, 1996/1–2. 2–16. (1): 7.
 • Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek. Budapest 1996. (1): 107.
 • Pozsony Ferenc: Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban. In: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Szerkesztette: Katona Judit – Viga Gyula. Miskolc, Hermann Ottó Múzeum, 1996. 173–179. (1): 173, 179.
 • Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene. Budapest, 1996. (1): 63, 132, 142.
 • Sudár Balázs – Csörsz Rumen István: "Trombita, rézdob, tárogató..." A török hadizene és Magyarország. Enying, 1996. (1): 79, 163.
 • Szalay Zoltán: Felcsíki hangszeres tánczene. Csíkszereda, Alutus kiadó, 1996. (1): 6, 38, 40.

1995

 • Domokos Mária (szerkesztette): A Magyar Népzene Tára IX. Népdaltípusok 4. Budapest, Balassi Kiadó, 1995. (1): 9, 28, 161, 981, 982, 1248, 1251.

1994

 • Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. Kolozsvár, Kriza jános Néprajzi Társaság, 1994. (1): 247, 249, 258.